קפיצה לתוכן

#הצהרת פרטיות וקוקיז

#הצהרת נגישות

משתמש יקר,

ברוך הבא לאתר " "parksarona.com שבאמצעותו ניתן להתעדכן באירועים לרבות אירועי תרבות שמתקיימים במתחם וכן, בדבר השירותים שהמתחם מציע לרבות משרדים, בתי קפה ומסעדות (להלן: "האתר").

אנו מודים לך על העניין שגילית במתחם ובאתרנו. השמירה על פרטיותך חשובה לנו ואנו מקדישים לה תשומת לב מיוחדת.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם כל האמור בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה.

 

הסכמתך לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות

השימוש באתר מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו, וכן לתנאי השימוש של האתר, ובהתאם לכל דין אשר חל או יחול על השימוש באתר. אם אינך מסכים לאחד מהתנאים, אנא הימנע מהמשך השימוש באתר ו/או פנה אלינו על-מנת שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות. שימוש במידע אודותייך ייעשה אך ורק בהתאם לחובות שבדין.

 

מסירת פרטים אישיים במסגרת פנייה אלינו

באפשרותכם לכתוב לנו דרך האתר. האמור דורש מסירת פרטים אישים הכוללים, בין היתר, שם מלא, מספר טלפון וכתובת דוא"ל, אינך חייב למסור פרטים אלה לפי חוק, יחד עם זאת, ככל שלא תמסור פרטים אלו לא תוכל לפנות אלינו באמצעות האתר. תשומת ליבו של המשתמש מופנית לכך כי מסירת פרטים שגויים או חלקיים, עשויה לפגוע באפשרות החברה ליצור עמך קשר עם החברה.

 

מידע אנונימי

ככל ותבחר לכתוב לנו באמצעות האתר, יישמר אצלנו באופן אוטומטי מידע אנונימי מסוים, כגון שמך, כתובת דוא"ל ומספר טלפון.

 

Cookies

האתר עושה שימוש ב-"עוגיות/קוקיות" (Cookies), באמצעותן נאסף מידע אנונימי לצורך התפעול השוטף והתקין של האתר. כמו כן, ייתכן שהמידע שייאסף באמצעות העוגיות ישמש לצורך הצגת מודעות והצעות למוצרים ולשירותים שונים של החברה בעת שימושך באתר.

העוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר בעת כניסתך לאתר, בהנחה שהגדרות הדפדפן שלך מאפשרות זאת. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את האתר וייתכן שאחרות יישמרו על גבי הכונן הקשיח של המחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת באתר, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, ומדורים ומידע שהשתמשת בהם במסגרת השימוש באתר.

המידע שבקבצי העוגיות הינו מוצפן. החברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי ומערכות החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהן.

אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל לחסום את האפשרות על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. עם זאת, עלייך לדעת כי חסימת אפשרות זו עשויה לגרום לכך שלא תוכל ליהנות מחלק מהפונקציות והשירותים שבאתר, בהתאם להגדרות הדפדפן.

כמו כן, בכל עת, באפשרותך למחוק את העוגיות מהמחשב שלך. מוצע לעשות כן אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך.

 

שמירת המידע

נתונים אישיים מזהים אודותיך ו/או מי מטעמך יישמרו במאגר המידע של החברה הרשום על-פי חוק ויעובדו על ידינו בהתאם להוראות הדין, אך ורק אם מסרת אותם מיוזמתך, ולפי הסכמתך באותן נסיבות – פניה אלינו הכרוכה במסירת פרטייך. כל פרט שתמסור ישמר לפי הוראות קפדניות שבחוק ובכפוף להסכמה שתינתן על-ידך בסמוך למסירת המידע. יצוין, כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונך בעת שימושך באתר ובעת מסירת פרטיך לצורך השימוש בה.

המידע שתמסור בעת שימושך באתר, יישמר במאגר המידע הרשום של החברה, שבין מטרותיו ניהול וייעול השירות והקשר עם לקוחות החברה, חברות בנות ו/או חברות קשורות, לצרכים תפעוליים, שיווקיים, שמירת מידע חיוני ולצרכים סטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע, דיוור ישיר ופניות לצורך מימוש מטרות אלו בכפוף להוראות הדין.

אינך נדרש למסור מידע זה לפי חוק, אך אם תבחר שלא למסור מידע במקום בו הוא נחוץ לתפעול שירות המוצע דרך האתר, ייתכן כי לא תוכל ליהנות מחלקים מהמערכת ו/או מהשירותים אותם היא מציעה דרכה.

 

שימוש במידע הנאסף

החברה וכן כל מי מטעמה, מחויבת לשמור על הסודיות ועל חשאיות המידע שברשותה ולציית להוראות החוק. ככל שייאסף מידע אודותייך בעת השימוש באתר או אם תמסור מידע לחברה מיוזמתך באמצעות פנייה לחברה באתר, החברה תשתמש במידע רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, ולמטרות המנויות להלן:

 • עיקר המידע שנאסף מעצם שימושך באתר הינו מידע סטטיסטי הנועד כדי להתאים את האתר ואת השירותים המוצעים בה להעדפותייך ולצרכייך.
 • הניהול התקין של האתר ותפעול השירותים המוצעים בו.
 • מתן שירות ללקוחות וייעול ההתקשרות עם החברה.
 • ביצוע סקרים, סטטיסטיקות וניתוח נתוני הגלישה באתר.
 • שליחת חומר פרסומי ו/או שיווקי מטעם החברה, לרבות שיווק ממוקד ומותאם משתמש, דיוור ישיר, מסחריות וסטטיסטיות.
 • לצרכים פנימיים של החברה, ללא מסירתו למפרסמים חיצוניים.

 

העברת מידע לצדדים שלישיים

החברה לא תעביר את המידע אודותייך לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, על-פי חובה שבדין, ובמקרים הבאים:

 • לצורך טיפול ו/או השלמת ו/או ייעול השירות הניתן למשתמש.
 • מחלוקת משפטית ו/או טענה ו/או תביעה בינך לבין החברה, או אם תבצע במערכת פעולות שבניגוד לדין או תנאי השימוש.
 • במקרה של הפרת הוראות התקנון, או אם יבוצע באמצעות האתר או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה.
 • על-פי צו שיפוטי או על-פי דרישת רשות מוסמכת על-פי חוק.
 • כדי למנוע פגיעה חמורה בך ו/או ברכושך או בגופו או רכושו של צד שלישי או בחברה.
 • במקרה של מיזוג תאגידי עם גוף אחר ו/או מיזוג פעילות המערכת עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שמקבל המידע החדש יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו, על כל מגבלותיה ותנאיה.
 • בכל מקום באתר בו תינתן על-ידך הסכמה מפורשת לכך.

 

שירותים של צדדים שלישיים

ייתכן שחלק מהשירותים ו/או מוצרים ו/או פרסומות המוצגים באתר, מנוהלים על ידי צדדים שלישיים. ככל שכך, שירותים אלה מוגשים באמצעות מחשביהם של אותם צדדים ולא ממחשבי החברה. ככל ותשתמש בשירותים אלו, השימוש, לרבות מידע שעשוי להיאסף אודותייך עקב כך, כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים הללו ולא למדיניות הפרטיות של החברה. בהתאם, עליך לעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם. מובהר, כי כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה, שירות ו/או כל תוכן אחר של צד שלישי, הינם של אותו צד שלישי והחברה אינה מעורבת ביצירתם, עריכתם ו/או הפעלתם וכן אינה אחראית על מדיניות הפרטיות ו/או הנהלים של כל צד שלישי.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה באופן אוטומטי באתר וייכנס לתוקף באופן מיידי. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של מדיניות הפרטיות, עליך להפסיק את השימוש באתר.

 

עיון במידע האישי הנשמר על ידי החברה

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי החברה ואף לבקש מאתנו לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה לכתובת: בית גיבור ספורט, קומה 35, דרך מנחם בגין 7, רמת גן, משרדי שניצר גוטליב סאמט ושות'. מחובתך לוודא כי פנייתך הגיעה ליעדה ומטופלת על ידי החברה. החברה מסירה מעצמה אחריות לפניות שלא הגיעו אליה ו/או שהגיעו אליה שלא בכתב ו/או שאינן קריאות וברורות.

 

אבטחת המערכת

החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. על אף האמור, החברה אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

צור קשר

בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אלינו באמצעות טופס "כתבו לנו", או בכתובת בית גיבור ספורט, קומה 35, דרך מנחם בגין 7, רמת גן, משרדי שניצר גוטליב סאמט ושות' או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת:  office@parksarona.com .